Gabinety Stomatologiczne Szczecin

RODO

Zasady przetwarzania danych

 

INFORMACJA DLA PACJENTA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w NZOZ MADENT Małgorzata Piwowarczyk

Szanowny Pacjencie,
wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MADENT” MAŁGORZATA PIWOWARCZYK, z siedzibą przy Alei Jana Pawła II 38/1, 70-001 Szczecin, NIP: 899-117-27-02, REGON: 770846640, nr tel.(+48) 91488 18 83 lub nr tel. komórkowego (+48)881 202 495, reprezentowany przez Małgorzatę Piwowarczyk.

NZOZ MADENT przetwarza dane w celach zdrowotnych czyli profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz zapewnienia zabezpieczenia społecznego.

Przetwarzanie danych osobowych w celach zdrowotnych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h), zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zastosowanie znajdą również przepisy szczegółowe zawarte m.in. w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz akty wykonawcze wydane na ich podstawie.

W przypadku odmowy podania danych osobowych NZOZ MADENT może odstąpić od udzielenia Pani/ Panu świadczenia zdrowotnego, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

Odbiorcami danych osobowych są osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach szczególnych, np. Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wykonawcy świadczący usługi na rzecz NZOZ MADENT w ramach zleceń, na podstawie zawartych umów.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami wskazanymi w art. 29 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Po upływie wymienionych okresów NZOZ MADENT niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Pacjencie masz prawo do:
dostępu do treści swoich danych; do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych oraz do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa. Informacje teleadresowe:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01
Data ostatniej aktualizacji: 20.12.2018r.

 

Deklaracja administratora danych

DEKLARACJA ADMINISTRATORA DANYCH W NZOZ MADENT


Mając świadomość znaczenia prawa do prywatności i ochrony danych osobowych przetwarzanych w NZOZ MADENT zapewniam, że podejmowane działania dążą do:
zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych pacjentów i pracowników;
przetwarzania danych osobowych z godnością i poszanowaniem praw osób, których dane dotyczą,
zminimalizowania ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia wdrożono odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo przetwarzania oparte jest na podejściu wynikającym z ryzyka.

W celu udokumentowania przedmiotowych zasad w NZOZ MADENT opracowano i wdrożono Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, jako jeden ze środków o charakterze organizacyjnym, za pomocą którego NZOZ MADENT wykazuje zgodność przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Bezpieczeństwo przetwarzania w NZOZ MADENT to ciągły proces, a nie stan, którego celem jest osiągnięcie coraz wyższej efektywności prowadzonych działań, poprzez ciągłe doskonalenie i zachowanie szczególnej staranności w realizacji przedsięwzięć dotyczących ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

Szczecin, dn. 20.12.2018r.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W NZOZ MADENT

NZOZ MADENT udostępnia dokumentację medyczną:
pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;
osobie upoważnionej przez pacjenta;
upoważnionym Organom.
Dokumentacja medyczna może być udostępniana także innym podmiotom wskazanym w art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Dokumentacja medyczna udostępniana jest „bez zbędnej zwłoki” – należy rozumieć jako przeprowadzenie określonej czynności bez niedających się uzasadnić opóźnień. A zatem udostępnienie powinno odbyć się w jak najkrótszym czasie uwzględniając czas do wykonania niezbędnych czynności do przygotowania dokumentacji. Wnioskujący każdorazowo informowany jest o przybliżonym terminie realizacji wniosku.
W celu uzyskania wglądu, wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego składa żądanie udostępnienia dokumentacji medyczne w dowolnej formie tzn.:
może skierować pisemny wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej, lub
udać się do siedziby NZOZ MADENT i ustnie zażądać udostępnienia dokumentacji.
W przypadku wniosku składanego na piśmie można wykorzystać formularz - wniosek dostępny:
w siedzibie NZOZ MADENT, Aleja Jana Pawła II 38/1, 70-001 Szczecin
ze strony internetowej www.madent.szczecin.pl , lub
dostarczyć wniosek w innej formie, zawierający niezbędne informacje umożliwiające udostępnienie dokumentacji medycznej.
W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, która nie jest wskazana w dokumentacji, należy złożyć dodatkowo, w dowolnej formie upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej. Upoważnienie zawiera, co najmniej następujące elementy:
Jednoznaczną identyfikację Pacjenta;
Jednoznaczną identyfikację osoby udzielającej upoważnienia;
Jednoznaczna identyfikacja osoby, której udzielane jest upoważnienie, poprzez wskazanie, co najmniej imienia i nazwiska tej osoby i nr PESEL;
Odbiór dokumentacji medycznej jest możliwy w siedzibie NZOZ MADENT, Aleja Jana Pawła II 38/1, 70-001 Szczecin, lub dokumentacja może też być przesłana pocztą (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) na wskazany adres. Koszt przesyłki i opłata za kserokopie dokumentacji pobierana jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Udostępnianie dokumentacji medycznej podlega ścisłej ewidencji.


Szczecin, dn. 20.12.2018r.

Zgłaszanie naruszeń bezpieczeństwa

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w NZOZ MADENT

Szanowni Państwo,
w celu osiągnięcia coraz wyższej jakości prowadzonych w NZOZ MADENT działań, poprzez ciągłe doskonalenie i zachowanie szczególnej staranności w realizacji przedsięwzięć dotyczących ochrony interesów osób, których dane przetwarzamy oraz w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych może naruszać lub narusza obowiązujące przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) prosimy o kontakt z ADMINISTRATOREM DANYCH. Informacje teleadresowe:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MADENT” MAŁGORZATA PIWOWARCZYK
Aleja Jana Pawła II 38/1, 70-001 Szczecin
tel. +48 91 488 18 83
kom. +48 881 202 495

Mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje teleadresowe:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01

Szczecin, dn. 20.12.2018r.