Gabinety Stomatologiczne Szczecin

Zasady przetwarzania danych

 

INFORMACJA DLA PACJENTA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w NZOZ MADENT Małgorzata Piwowarczyk

Szanowny Pacjencie,
wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MADENT” MAŁGORZATA PIWOWARCZYK, z siedzibą przy Alei Jana Pawła II 38/1, 70-001 Szczecin, NIP: 899-117-27-02, REGON: 770846640, nr tel.(+48) 91488 18 83 lub nr tel. komórkowego (+48)881 202 495, reprezentowany przez Małgorzatę Piwowarczyk.

NZOZ MADENT przetwarza dane w celach zdrowotnych czyli profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz zapewnienia zabezpieczenia społecznego.

Przetwarzanie danych osobowych w celach zdrowotnych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h), zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zastosowanie znajdą również przepisy szczegółowe zawarte m.in. w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz akty wykonawcze wydane na ich podstawie.

W przypadku odmowy podania danych osobowych NZOZ MADENT może odstąpić od udzielenia Pani/ Panu świadczenia zdrowotnego, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

Odbiorcami danych osobowych są osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach szczególnych, np. Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wykonawcy świadczący usługi na rzecz NZOZ MADENT w ramach zleceń, na podstawie zawartych umów.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami wskazanymi w art. 29 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Po upływie wymienionych okresów NZOZ MADENT niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Pacjencie masz prawo do:
dostępu do treści swoich danych; do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych oraz do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa. Informacje teleadresowe:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01
Data ostatniej aktualizacji: 20.12.2018r.