Gabinety Stomatologiczne Szczecin

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W NZOZ MADENT

NZOZ MADENT udostępnia dokumentację medyczną:
pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;
osobie upoważnionej przez pacjenta;
upoważnionym Organom.
Dokumentacja medyczna może być udostępniana także innym podmiotom wskazanym w art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Dokumentacja medyczna udostępniana jest „bez zbędnej zwłoki” – należy rozumieć jako przeprowadzenie określonej czynności bez niedających się uzasadnić opóźnień. A zatem udostępnienie powinno odbyć się w jak najkrótszym czasie uwzględniając czas do wykonania niezbędnych czynności do przygotowania dokumentacji. Wnioskujący każdorazowo informowany jest o przybliżonym terminie realizacji wniosku.
W celu uzyskania wglądu, wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego składa żądanie udostępnienia dokumentacji medyczne w dowolnej formie tzn.:
może skierować pisemny wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej, lub
udać się do siedziby NZOZ MADENT i ustnie zażądać udostępnienia dokumentacji.
W przypadku wniosku składanego na piśmie można wykorzystać formularz - wniosek dostępny:
w siedzibie NZOZ MADENT, Aleja Jana Pawła II 38/1, 70-001 Szczecin
ze strony internetowej www.madent.szczecin.pl , lub
dostarczyć wniosek w innej formie, zawierający niezbędne informacje umożliwiające udostępnienie dokumentacji medycznej.
W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, która nie jest wskazana w dokumentacji, należy złożyć dodatkowo, w dowolnej formie upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej. Upoważnienie zawiera, co najmniej następujące elementy:
Jednoznaczną identyfikację Pacjenta;
Jednoznaczną identyfikację osoby udzielającej upoważnienia;
Jednoznaczna identyfikacja osoby, której udzielane jest upoważnienie, poprzez wskazanie, co najmniej imienia i nazwiska tej osoby i nr PESEL;
Odbiór dokumentacji medycznej jest możliwy w siedzibie NZOZ MADENT, Aleja Jana Pawła II 38/1, 70-001 Szczecin, lub dokumentacja może też być przesłana pocztą (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) na wskazany adres. Koszt przesyłki i opłata za kserokopie dokumentacji pobierana jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Udostępnianie dokumentacji medycznej podlega ścisłej ewidencji.


Szczecin, dn. 20.12.2018r.